Universell utforming i Capeesh Tom August 10, 2022

Universell utforming i Capeesh

Capeesh er et læringsspill, som følger tradisjonelle spillmekanismer. Capeesh er avhengig av å
hente ned informasjon fra internett, og tradisjonelle regler for universell utforming defineres
dermed av WCAG 2.1. De 35 minstekravene i WCAG 2.1 gjennomgås dermed for å beskrive
hvordan Capeesh hensyntar disse kravene. Det er også andre elementer som gjør at
læringsappen Capeesh er særlig universelt utformet i svært stor grad, slik som støtte for
morsmål og alfabeter. Disse kriteriene støttes ikke av eksisterende WCAG-kriterier, så vi legger
inn en kommentar om dette i 1.0.

Capeesh 1.0 Morsmålstøtte (Oppfylles)

Kommentar: Capeesh har utviklet teknologi for å være i stand til å støtte brukeren av appen på
et språk som brukeren selv forstår. Dette gjør det mulig for brukere med morsmål som anses
som minoritetsspråk å navigere i appen, forstå instruksjoner og tilegne seg læring. For å
universelt utforme IKT for alle morsmål, så må også den tekniske løsningen ha god støtte for et
bredt spekter av alfabeter, leseretninger, fonter og skriftspråk. Capeesh støtter kombinasjon av
leseretning “høyre-til-venstre” og “venstre-til-høyre”. Capeesh støtter også over 30 språk og
alfabeter, og teknologien støtter mulig tillegg av nye språk og alfabeter ved behov.

WCAG 2.0 - Beskrivelse av 35 minimumskrav

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Har støtte for alternativ teksting)
1.2.1 Bare lyd og bare video (Har støtte for alternativ teksting)
1.2.2 Teksting (Har støtte for teksting)

Kommentar: Capeesh-appen benytter seg av multimedia, som tekst, bilde, lyd, animasjon og
video for å trene ulike variasjoner av språkøvelser. I disse øvelsene er bildegjenkjenning,
gjenkjenning av lyd (ord og uttrykk) noe som brukeren trenes opp i. Alle multi-medie elementer
som utformes i Capeesh har støtte for undertekster som forklarer dialog i en video eller et bilde,
og det finnes dermed tekstalternativer til alt av multimedia. I noen unntak kan kursutformer
likevel ta sikte på å trene lytteferdighetene til brukeren, og i slike tilfeller kan undertekster til
multimedia fjernes fra video og bilde nettopp for å trene opp språklige ferdigheter, dersom dette
er hensiktsmessig.

1.3.1 Informasjon og relasjoner (bestemt programmeringsmessig)
1.3.2 Meningsfylt rekkefølge (ja, Capeesh har spesialkompetanse her)
1.3.3 Sensoriske egenskaper (ja, instruksjoner er ikke utelatende avhengig av sensorikk)

Kommentar: Informasjon, struktur og relasjoner som formidles i appen er bestemt
programmeringsmessig og kan gjøres tilgjengelig som tekst. Når det kommer til meningsfylt
rekkefølge har Capeesh jobbet over lengre tid med å optimalisere lesbarhet i appen for ulike alfabeter og språk. Særlig språk som benytter høyre-til-venstre leseretning (eks. Arabisk, farsi, kurdisk sorani) i kombinasjon med norsk språk krever spesialkompetanse på å programmatisk gi brukeren en lesbarhet hvor rekkefølgen av norsk alfabet og arabisk alfabet kommer i riktig rekkefølge. På dette feltet har Capeesh en teknisk løsning på lesbarhet som flere av de største leverandørene av digital språkopplæring sliter med på verdensbasis. Dette gjør oss svært ettertraktet på dette området og det er vi veldig stolte av. Instruksjoner i appen gis alltid i form av tekstforklaringer og er ikke utelatende avhengig av sensoriske egenskaper, som form, størrelse, visuell plassering, orientering eller lyd. Et eksempel på dette er hjelpeinstruksjoner underveis i språktreningen. Her brukes et symbol som indikerer “hjelp”. Hvis brukeren ikke klikker på symbolet, så vil det etter en gitt tidsperiode dukke opp en pop-up på skjermen med
hjelpeinstruksjoner som instruerer brukeren i hvordan man kommer seg videre.

1.4.1 Bruk av farge (ja, presentasjon er ikke utelukkende avhengig av farge)
1.4.2 Styring av lyd (ja, styring av lyd kan bestemmes i “instillinger”)
1.4.5 Kontrast (Ja, kontrast mellom bakgrunn og tekst er minimum 4,5:1)
1.4.4 Endring av tekststørrelse (Ja, tekst kan forstørres 200% uten tap av innhold/funksjon)
1.4.5 Bilder av tekst (Oppfylles, Capeesh benytter ingen bilder av tekst)


Kommentar: Navigasjon og læringselementer i Capeesh bygger ikke utelukkende på farge.
Farge er tilstede kun for å styrke formidlingen av instruksjoner i klartekst. Capeesh-appen spiller
av lyd automatisk i form av bakgrunnsmusikk og lydeffekter. Hverken bakgrunnsmusikk eller
lydeffekter er nødvendige for hverken instruksjoner, navigasjon eller bruk av appen og kan enkelt slås av inne på “innstillinger” i hovedmenyen. I noen øvelser vil det være lydavspilling fra en stemme som snakker. I disse tilfellene vil funksjonaliteten av lydavspillingen enten være å teste brukerens språkkunnskaper, eller lære bort hvordan ord og setninger uttales. Her vil det være mulig å repetere lydinnspillingen ved bruk av hjelp-funksjonen, se punkt 1.3.3 Sensoriske Egenskaper. Kontrastforholdet mellom tekst og bakgrunn er utformet for å sikre minimum kontrast på 4,5:1. Ved måling av kontrast i gratisverktøyet “Color Contrast Analyzer (CCA”, så viser målingene at kontrasten i Capeesh-øvelser ligger på 11,7:1 (Bakgrunnsfarge: #003C58 og
tekstfarge: #FFFFFF). Capeesh er utformet for å kunne skalere i størrelse uten tap av verken
innhold eller funksjon. For brukerer med behov for økt skriftstørrelse så anbefaler vi å benytte Capeesh ved bruk av nettbrett (iPad eller Android) ettersom alt av innhold og tekst vil være forstørret >200% og brukeropplevelsen vil være tilsvarende lik for på mindre enheter.

2.1.1 Tastatur (Oppfylles, med gyldig unntak)
2.1.2 Ingen tastaturfelle (Ja, oppfylles – lite relevans)

Kommentar: All funksjonalitet i appen betjenes med touch-styring på smarttelefon og nettbrett.
Alle øvelser som krever staving av ord eller setninger bruker tastatur tilsvarende likt tastaturet
på brukerens enhet. I noen tilfeller vil Capeesh funksjonalitet kreve inndata som er avhengig av
brukerens stemme. Dette gjelder for eksempel i uttaleøvelser og rollespill, hvor appen lytter til
brukerens stemme for å analysere hvordan brukeren fremfører setningen på målspråket. Her vil
talegjenkjenner-teknologien i appen vurdere brukerens prestasjon. Slike øvelser er avhengig av
talesensorikk og vil derfor ikke benytte mulighet for tastatur eller touch. Det er likevel ikke mulig
å bli stående fast i øvelser, og dersom brukeren ikke ønsker å benytte mikrofon, så kan hen
hoppe over øvelsen.

2.2.1 Justerbar hastighet (Ja, oppfylles)
2.2.2 Pause, stopp, skjul (Ja, oppfylles)

Kommentar: I Capeesh er det ingen øvelser som er tidsbegrenset. Brukeren av appen styrer
selv hvor lang tid hen ønsker på å utføre øvelsene og læringen foregår dermed i tempo basert
på brukerens premisser. Capeesh appen bruker ingen automatiske bevegelser, blinking eller
rulling av innhold i appen, med unntak av rollespill hvor figuren som snakker rører på seg. I
disse tilfellene hvor karakteren fører på seg (animasjon) er dette kjernefunksjonaliteten av
appen, og dermed ikke til distraksjon for brukeren.

2.3.1 Terskelverdi på maksimalt 3 glimt (Oppfylles, ingen glimt i Capeesh)
2.4.1 Hoppe over blokker (Ja, Capeesh har snarvei for å hoppe til relevant innhold)
2.4.2 Sidetitler (Oppfylles, Capeesh har nyttige sidetitler – tilpasset app og touch skjerm)
2.4.3 Fokusrekkefølge (Ja, innholdet presenteres i en logisk rekkefølge)
2.4.4 Formål med lenke (Oppfylles)
2.4.5 Flere måter (Ja, det finnes flere måter å navigere seg frem til Capeesh)
2.4.6 Overskrifter og ledetekster (Oppfylles, disse er beskrivende)
2.4.7 Synlig fokus (Oppfylles, optimalisert UX design setter fokus på riktig info)

Kommentar: I Capeesh-appen vil det være en navigasjonsmeny hvor brukeren navigerer
mellom hovedkurs, kurs og leksjoner. Når brukeren har startet opplæringen og brukeren har en
viss progresjon gjennom kurs, så vil det dukke opp en snarvei for brukeren som gjør det mulig
for brukeren å hoppe over blokker og “fortsette der du var”. Dette er en viktig komponent for å
gjøre appen enkel å ta i bruk uten kompliserende steg med repetitiv informasjon og navigasjon.
For brukere som ønsker å finne frem til Capeesh, så finnes det flere måter å navigere. Ved å
søke etter appen i nettleseren vil man få lenke til nedlastningsside for appen i både Google Play
og App Store. Capeesh har også en egen nettside hvor man også kan navigere seg frem til
appen. Når appen først er lastet ned på smarttelefonen kan den enkelt søkes opp via “søk” eller
brukeren kan navigere seg frem til Capeesh sitt app ikon.

3.1.1 Språk på siden (Oppfylles, språk er angitt i koden)
3.1.2 Språk på deler av appen (Oppfylles, språk og leserekkefølge er angitt i koden)

Kommentar: Capeesh har flere øvelser i språkopplæring hvor instruksjonene gis på morsmålet
til brukeren. I slike tilfeller er appen nødt til å håndtere svært mange språkkombinasjoner,
alfabeter, fonter og leseretninger. Disse er kodet i læringsplattformen og appen og øvelsene er
testet av oversettere og morsmålsbrukere for å sikre korrekt fremføring av innhold. Capeesh
støtter i dag over 30 ulike alfabeter.

3.2.1 Fokus (Oppfylles, skifte av fokus medfører ikke automatisk betydelige endringer)
3.2.2 Inndata (Oppfylles, endring av inndata medfører ikke automatisk betydelige endringer)
3.2.3 Konsekvent navigering (Oppfylles)
3.2.4 Konsekvent identifikasjon (Oppfylles)

Kommentar: Når en bruker i Capeesh navigerer seg videre i appen eller klikker på et
språkkurs, så medfører dette ikke automatisk betydelige endringer i appen. Alle menyvalg og
øvelser i Capeesh er utformet konsekvent med formål om språktrening og for å styrke brukerens navigasjon gjennom appen. Brukeren har få muligheter til å legge inn “inndata” i appen utenom selve språkøvelsene. Den eneste inndataen som legges inn ver ved pålogging og brukernavn. Ingen av disse medfører vesentlige endringer av appen. Annen inndata er brukerens
løsningsforslag til språkøvelser. Heller ikke disse inndataene vil medføre endringer i appens
funksjonalitet.

3.3.1 Identifikasjon av feil (Oppfylles)
3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner (Oppfylles)
3.3.3 Forslag ved feil (Oppfylles)
3.3.4 Forhindring av feil (Oppfylles, ikke relevant)

Kommentar: I tilfelle hvor brukerens inndata medfører feil, så vil brukeren få tilbakemelding om
hva som er feil, en markering av hva som er ukorrekt og mottar også et løsningsforslag til riktig
inndata. Dette gjelder i alle språkøvelser som gjennomføres med skriftlig input. I øvelser med
inndata hvor formen på inndata er brukerens stemme, så vil det gis tilbakemelding på feil ved at
1) teksten lyser rødt, 2) Innspillingsknappen sier “prøv på nytt” og 3) en tekstforklaring forteller
at innspillingen ikke var helt korrekt, prøv på nytt! Capeesh samler ikke inn inndata som
medfører juridiske plikter, og vil dermed heller ikke kunne forårsake slike feil, og punkt 3.3.4
anses som ikke relevant.

4.1.1 Parsing (Oppfylt)
4.1.2 Navn, rolle, verdi (Oppfylt)

Kommentar: Ingen sider av appen i Capeesh inneholder kodefeil. Både utvikling, testing og
kontroll av kildekoden utføres ved hjelp av en streng utviklingsmetodikk som sikrer kildekoden,
oppetid og skalerbarhet. Capeesh appen er utviklet i Unity, hvor navn og rolle på alle
brukergrensesnitt-komponenter kan bestemmes programmeringsmessig.